ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของฉบับเดิม พ.ศ.2559 และของใหม่ฉบับ พ.ศ.2566