1. คำสั่ง/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ )
2. ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร )
3. เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 1 การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน ประธานคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร )
4. เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 2 การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน ประธานคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร )
5. เอกสารประกอบการบรรยาย การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและประธานอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร )
6. เอกสารประกอบการบรรยาย การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร )

เอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ผศ.) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร word )
2. แบบแสดงการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการพร้อมแนบผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 3 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word )
3. เอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพดีและใช้ประกอบการสอนมาแล้ว จำนวน 3 ชุด
4. เอกสารรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มก.1.14 จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word )
5. เอกสารแจ้งความประสงค์ไม่ขอทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มก.1.15 จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word )
6. แบบประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.1) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word )
7. แบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.2) (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word )
8. แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บส.3) (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word )
9. แบบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (บส.5) (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word )
10. แผ่นซีดีรวบรวมข้อมูลข้อ 1-6 จำนวน 1 แผ่น

หมายเหตุ ผลงานทั้งหมด (รายการที่ 1 ถึง 6) ขอให้ผู้เสนอขอมีชุดสำรองไว้ด้วย 1 ชุด ส่วนข้อมูลรายการที่ 6 ถึง 9 คณะอนุกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ

แบบฟอร์มยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์

1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 รศ.) (ดาวน์โหลดเอกสาร ) จำนวน 1 ชุด
2. แบบแสดงการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการพร้อมแนบผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 3 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร )
3. เอกสารคำสอนที่มีคุณภาพดีและใช้ประกอบการสอนมาแล้ว จำนวน 3 ชุด
4. เอกสารรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มก.1.14 จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร )
5. เอกสารแจ้งความประสงค์ไม่ขอทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มก.1.15 จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร )
6. แบบประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.1) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร )
7. แบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.2) (ดาวน์โหลดเอกสาร )
8. แบบประเมินผลเอกสารคำสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บส.4) (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word )
9. แบบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (บส.) (ดาวน์โหลดเอกสาร )
10. แผ่นซีดีรวบรวมข้อมูลข้อ 1-6 จำนวน 1 แผ่น

หมายเหตุ ผลงานทั้งหมด (รายการที่ 1 ถึง 6) ขอให้ผู้เสนอขอมีชุดสำรองไว้ด้วย 1 ชุด ส่วนข้อมูลรายการที่ 6 ถึง 9 คณะอนุกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบและประกาศที่สำคัญ

1. การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
3. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบการขอประเมินผลการสอน
(กรณีสอบสอนเก็บไว้และรอยื่นเอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการภายใน 2 ปี)

1.แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบที่ 1) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
2.แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบที่ 4) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
3.เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนที่มีคุณภาพดีและใช้ประกอบการสอนมาแล้ว จำนวน 3 ชุด
(ดาวน์โหลดหน้าปกเอกสาร MS word)