คู่มือปฏิบัติงานระบบเอกลักษณ์

คู่มือปฏิบัติงานระบบเอกลักษณ์ ประมวลความรู้เชิงปฏิบัติงานออกแบบกราฟฟิก สำหรับนำไปใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงประกอบการสร้างงานกราฟฟิกและส่วนประกอบของการออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความเป็นเอกภาพ คู่มือเล่มนี้สามารถอธิบายชี้แจงข้อกำหนดต่างๆ ที่จะใช้ในการสร้างสรรค์งานกราฟฟิกได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยที่ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการรักษามาตราฐานสูงสุดของงานออกแบบนี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายและมีความมุ่งหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะมีบทบาทในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอันชัดเจนและถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ดังกล่าวได้อย่างสูงสุด

คู่มือปฏิบัติงานระบบเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงานระบบเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงานระบบเอกลักษณ์ ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คู่มือปฏิบัติงานระบบเอกลักษณ์ ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Download ตราสัญลักษณ์

Download ฉากหลัง (virtual background) สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ การประชุมในประเทศและต่างประเทศ

ภาพการ์ตูนแสดงอัตลักษณ์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ VTN
ออกแบบโดย คุณอติรัตน์ วิชิตสงคราม