วิเทศสัมพันธ์

ข่าววิเทศสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อ.ดร.สุพจนา เจริญสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมผู้ประสานงาน จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับนิสิตต่างชาติจากโครงการ ASEAN International Mobility of Student (AIMS) 2022 ที่มาเยี่ยมชมและกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตและบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับนิสิตต่างชาติอีกด้วย ภาพโดย : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ Facebook iconFacebookLINE iconLine

ผู้ดูแลระบบ

่ 21 Nov 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เวลา 13.30 – 16.30 น. ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต Facebook iconFacebookLINE iconLine

waraluk

่ 28 Oct 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องทุนและโอกาสในการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2565

การบรรยาย Campus France Tour 2022, Kasetsart University วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย คลิก Facebook iconFacebookLINE iconLine

waraluk

่ 17 Oct 2565

ข่าวทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เปิดรับสมัครนิสิต (ชั้นปีที่ 3) เพื่อไปศึกษาวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล

โดยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จะพิจารณาคัดเลือกนิสิตพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้– (21 ก.ย. 65 – 20 ต.ค. 65) เปิดรับสมัคร และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ (ใบสมัคร, Resume, Transcript, เอกสารรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี))ในระยะเวลาที่กำหนด– (19 ต.ค. 65) ประกาศกำหนดวันในการคัดเลือกนิสิต– (25-31 ต.ค. 65) เข้ารับการคัดเลือกในวัน/เวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง– (4 พ.ย. 65) ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต– (9 พ.ย. 65) สมัครเข้าร่วมโครงการในระบบสารสนเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ มก. นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ มก. หรือรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ใบประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไปศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2566 ใบสมัคร (Application Form) Facebook iconFacebookLINE iconLine

waraluk

่ 21 Sep 2565

ข่าววิเทศสัมพันธ์

การหารือและพูดคุยความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย Faculty of Science และ Faculty of Technology, University of Turku สาธารณรัฐฟินแลนด์

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยทีมบริหารและนิสิตประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ ประธานโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ), นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และนายอุเทน พรมอริยะ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ได้เข้าหารือและพูดคุยความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Professor Dr.Pirkko Mäenpää, Research Specialist, Strategic Planning, Faculty of Science, University of Turku สาธารณรัฐฟินแลนด์ และ Professor Dr.Yagut Allahverdiyeva-Rinne, Faculty of Technology, Department of Life […]

ผู้ดูแลระบบ

่ 25 Jul 2565

ข่าววิเทศสัมพันธ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum Of Understanding, MoU) Faculty of Science and Engineering (FNT), Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum Of Understanding, MoU) กับ Faculty of Science and Engineering (FNT), Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และ Professor Dr.Patrik Henelius, Dean of Faculty of Science and Engineering (FNT), Åbo Akademi University พร้อมด้วยทีมบริหารและนิสิตของทั้งสองสถาบันประกอบด้วย Professor Dr.Tiina Salminen, Structural Bioinformatics Laboratory (SBL) Åbo Akademi University, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ […]

ผู้ดูแลระบบ

่ 25 Jul 2565