💐ขอแสดงความยินดีกับ💐 ผศ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย คือ ผศ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ตามคำสั่ง มก.ที่ 1867/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง