ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คนของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คนของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)