ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งวิทยาศาสตร์
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน