ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท)
ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์