คณาจารย์และบุคลากร สมทบทุนบริจาคเงินช่วยเหลืออัคคีภัย ให้แก่นิสิต นางสาวณัฐกฤตา ประทุมวงศ์ รหัสนิสิต 6411450081 ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์