ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 44 ปี

✨ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์ และนางสาวฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 🎉 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 44 ปี 🎊 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567