ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ KU Speak Up Challenge 2024

KU Speak Up Challenge 2024