ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว และนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว และนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ที่ได้รับรางวัลนำเสนอแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม มาได้จำนวน 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการ EQC3 2023 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation ณ เมืองไทจง และเมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน (วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)