วิดีโอการเตรียมความพร้อมในการเรียนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สำหรับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการการเตรียมความพร้อมในการเรียนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สำหรับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร น.สพ.วริทธิ์วงศ์ ลิขิตชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท ณ ห้องประชุมพิบูล ไชยอนันต์ ชั้น 11 อาคาร 1 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์