🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

🎊 ขอแสดงความยินดี 🎊 กับ รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ 🎉
ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์