โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 
ปรัชญา/วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Leading Institute for Veterinary Technology and Nursing Recognized in Southeast Asia

 
พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพสัตว์
3. เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมไทย
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
5. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

เอกลักษณ์ของคณะ

สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่เชี่ยวชาญงานพยาบาล และชำนาญการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์
 

อัตลักษณ์ของคณะ (IDKU-VTN)

สำนึกดี (Integrity) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่น (Determination) มีความอดทน มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม
สามัคคี (Unity) มีความร่วมมือและสามารถทำงานเป็นทีม
จิตอาสา (Volunteer) มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
วัฒนธรรม (Tradition) มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน และความรักและภูมิใจในสถาบัน
โดดเด่น (Notable) มีตัวตนและเป็นที่ยอมรับในสังคม

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ 4 ปี 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์